Premis Octubre 2019

CONDICIONS GENERALS
INFORMACIÓ

A. Les obres aspirants a aquests premis hauran de ser totalment
inèdites i escrites en català.
B. Les obres aspirants a qualsevol d’aquests premis s’hauran
d’enviar des del 26 de juny fins al 8 de setembre de 2019 (ambdós
inclosos) preferentment per correu electrònic a premisoctubre@
tresiquatre.com. En cas que es vulguin presentar amb
pseudònim la plica es farà per correu certificat en un sobre tancat
a banda fent constar el títol de l’obra en el lloc del remitent o bé
fent constar al sobre:
Editorial Tres i Quatre (Premis Octubre) Títol de l’obra a la qual
correspon la plica
C/ Sant Ferran, 12
46001 València
C. En els originals es farà constar el nom, l’adreça i el telèfon
mòbil de l’autor, que haurà d’estar operatiu la nit del 25
d’octubre. L’organització només es posarà en contacte amb el
guanyador.
D. No es tindran en compte les obres ja premiades en altres
concursos. Tampoc es podran tornar a presentar els guanyadors
d’altres convocatòries en el premi concret que ja van obtenir.
E. Només es pot presentar una obra per persona en cada premi
concret.
F. El Jurat de cada modalitat podrà deixar desert el premi corresponent
si considera que les obres presentades no reuneixen les
característiques adequades o la qualitat suficient.
G. Les obres guanyadores seran publicades per l’editorial Tres i
Quatre en la col·lecció que es considere més escaient. L’editorial
s’encarregarà de fer el corresponent contracte d’edició.
H. L’import del premi, que s’entén com a bestreta de drets d’autor,
es meritarà en el segon trimestre del 2020.
I. L’editorial Tres i Quatre es reserva el dret de publicar alguna de
les obres no premiades que cregués interessant. L’editorial es
compromet a comunicar aquesta decisió a l’autor durant els tres
mesos següents a la publicació del veredicte.
J. Els originals no premiats no seran retornats.
K. La presentació dels originals suposa l’acceptació d’aquestes
bases