Premis Octubre 2020

Data d'inici 06/07/2020 | Data final 06/09/2020

Els Premis Octubre organitzats per l’Editorial Tres i Quatre inclouen el Premi d’assaig Joan Fuster, el Premi de narrativa Andròmina, el Premi de poesia Vicent Andrés Estellés i el Premi de teatre Pere Capellà

PREMI DE TEATRE PERE CAPELLÀ
1. Poden optar a aquest premi totes les obres de teatre.
2. Els originals es presentaran amb cos de lletra 12, amb l’interlineat 1,5, amb les pàgines numerades, en format pdf i, en cas que s’enviï en paper, per una sola cara.
3. El premi consisteix en la quantitat de 3.000 euros, corresponent als drets d’edició dels 4.000 primers exemplars de l’obra premiada, que l’Editorial Tres i Quatre publicarà en una o en diverses edicions.
4. L’extensió dels originals és lliure

CONDICIONS GENERALS
A. Les obres aspirants a aquests premis hauran de ser totalment inèdites i escrites en català.
B. Les obres aspirants a qualsevol d’aquests premis s’hauran d’enviar des del 6 de juliol fins al 7 de setembre del 2020 (ambdós inclosos) preferentment per correu electrònic a premisoctubre@tresiquatre.com. En cas que es vulguin presentar amb pseudònim la plica es farà per correu certificat en un sobre tancat a banda fent constar el títol de l’obra en el lloc del remitent o bé fent constar al sobre:

Editorial Tres i Quatre (Premis Octubre)
Títol de l’obra a la qual correspon la plica
C/ Sant Ferran, 12
46001 València

C. En els originals es farà constar el nom, l’adreça i el telèfon mòbil de l’autor, que haurà d’estar operatiu la nit del 30
d’octubre. L’organització només es posarà en contacte amb el guanyador.
D. No es tindran en compte les obres ja premiades en altres concursos. Tampoc es podran tornar a presentar els guanyadors d’altres convocatòries en el premi concret que ja van obtenir.
E. Només es pot presentar una obra per persona en cada premi concret.
F. El Jurat de cada modalitat podrà deixar desert el premi corresponent si considera que les obres presentades no reuneixen les característiques adequades o la qualitat suficient.
G. Les obres guanyadores seran publicades per l’editorial Tres i Quatre en la col·lecció que es considere més escaient. L’editorial s’encarregarà de fer el corresponent contracte d’edició.
H. L’import del premi, que s’entén com a bestreta de drets d’autor, es meritarà en el segon trimestre del 2021.
I. L’editorial Tres i Quatre es reserva el dret de publicar alguna de les obres no premiades que cregués interessant. L’editorial es compromet a comunicar aquesta decisió a l’autor durant els tres mesos següents a la publicació del veredicte.
J. Els originals no premiats no seran retornats.
K. La presentació dels originals suposa l’acceptació d’aquestes bases.