caesen
Curs

REescriptura d’obres teatrals

Curs avançat de dramatúrgia
Professor: Sergi Belbel ,
Dates
Del 10/10/2019 al 16/01/2020
Horaris
Dijous de 17h a 20h (el 12/12, el 26/12 i el 02/01 no hi ha classe)
Preu
360€
Idioma
Català
Més informació

Total hores: 36h

Per a més informació contacta amb obrador@salabeckett.cat

Descripció del curs

Des que l’ordinador s’ha imposat definitivament en les nostres vides, ha canviat de manera dràstica l’escriptura de textos. En el cas de l’escriptura dramàtica, per regla general, la pràctica de la reescriptura va ser assumida pels autors en els processos d’assaig de les obres. Moltes vegades, l’obra publicada i l’obra estrenada tenien diferències substancials que no quedaven registrades en el text, excepte quan es reeditava més endavant. L’era digital, tanmateix, ens dona la possibilitat de refer els textos constantment i amb una facilitat de la qual abans no disposàvem. Podem arribar a realitzar vint, trenta, fins i tot quaranta versions diferents de la mateixa obra amb correccions constants, senzilles de realitzar gràcies als ordinadors. Però… quan arribem a la “versió definitiva”? Quan considerem que un text teatral està definitivament “acabat”?

Durant el curs, es plantejaran diversos exercicis que estimularan l’escriptura de textos i, sobretot, la seva reescriptura en funció de paràmetres diversos, com ara les lectures escenificades, el sotmetiment del text a la recepció de les companyes i companys (espectadors) i a l’anàlisi (i fins i tot a la crítica) de la resta de professionals.

També es pot treballar en la reescriptura d’una obra de teatre escrita amb anterioritat, fins i tot escrita molts anys enrere. Aleshores, el paràmetre “temps” (“temps passat”, de la primera escriptura, i “temps present”, el de la reescriptura) també haurà de ser analitzat o tingut en compte.

Nota: els participants en aquest curs hauran d’haver escrit amb anterioritat una peça dramàtica com a mínim.

Sergi Belbel

Autor, director i traductor teatral. Llicenciat en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. Membre fundador de l’Aula de Teatre de la UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut del Teatre de Barcelona des de 1988. Director artístic del Teatre Nacional de Catalunya de 2006 a 2013.

Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes obres s’han representat a diversos països d’Europa i Amèrica: Portugal, França, Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile…

Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, Perec, Jon Fosse i Beckett.

Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres.

Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional i el Premi Ciutat de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de Dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002).

A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi han pogut veure Minimal.Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i  Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (2018 i 2019) i Beckett’s Ladies: Passos, Bressol, No jo, Anar i tornar de Samuel Beckett (2019).

Informació important

L’admissió es farà segons valoració del currículum.

Els cursos tenen places limitades. La reserva de plaça es farà un cop formalitzat l’import del curs.

Les dates indicades per a cada curs o seminari podran experimentar de manera excepcional alguna variació, que serà notificada convenientment.

Perquè el curs es pugui fer, caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnes inscrits. En cas contrari, quedarà anul·lat i l’alumne tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que en aquest hi hagi places lliures) o bé la devolució de l’import pagat (100%).

Et pot interessar
Curs
La autoficción: decirse en escena
Curs avançat de dramatúrgia per a dramaturgs, directors i intèrprets
Del 30/09/2019 al 05/10/2019
Curs
L’adaptació com a repte
Curs avançat de dramatúrgia
Del 14/10/2019 al 16/12/2019
Curs
Retratar la realitat (Joc, mentida i veritat)
Curs avançat de dramatúrgia
Del 05/11/2019 al 07/01/2020
Curs
Escriure des de l’abisme
Curs avançat d’escriptura dramàtica
Del 05/12/2019 al 30/01/2020
Aquesta plataforma web utilitza cookies pròpies per a recopilar informació que ajudi a optimitzar la visita a la pàgina web, clica aquí per més informació.
Acceptar